Thủ tục hành chính: Xử lý các trường hợp cá biệt khi đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do ngành Giao thông vận tải cấp - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý các trường hợp cá biệt khi đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do ngành Giao thông vận tải cấp - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-064837-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Phòng Quản lý vận tải Sở Giao thông vận tải Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định: Đối với giấy phép lái xe đang trực tiếp quản lý hoặc giấy phép lái xe của nước ngoài
- Không quá 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định: Đối với giấy phép lái xe không trực tiếp quản lý
- 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại GPLX
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng