Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-070585-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Xoá đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất: 01 ngày - Xoá đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng