Thủ tục hành chính: Xoá đăng ký thế chấp - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Xoá đăng ký thế chấp - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-BS388
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá ba (03) ngày làm việc được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 61 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) đã chỉnh lý trên trang 3 hoặc trang 4 của Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng