Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký thế chấp - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký thế chấp - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS598
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh.
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết thì cũng không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận Đơn và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng