Thủ tục hành chính: Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-140191-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng