Thủ tục hành chính: Xoá đăng ký thế chấp - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xoá đăng ký thế chấp - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-242546-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên trang bổ sung giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng