Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký tàu cá dưới 20cv - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký tàu cá dưới 20cv - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-018773-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xoá đăng ký tàu cá dưới 20cv
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng