Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-087119-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng