Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-070576-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trường hợp phải cấp lại thì thời gian được tăng thêm 05 ngày.Đối tượng thực hiện: Tổ chức; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài; cá nhân nước ngoài
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng