Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây khi góp vốn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất) - Khánh Hòa

Thông tin

Số hồ sơ: T-KHA-095067-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng