Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp trước đây khi góp vốn chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không thay đổi thửa đất) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp trước đây khi góp vốn chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không thay đổi thửa đất) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-131261-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (Thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện (Thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng