Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS348
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận xóa đăng ký cho thuê
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng