Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151797-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng