Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS58
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tòa án nhân dân
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
Thời hạn giải quyết: Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được chỉnh lý biến động; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. (Trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận cho bên nhận góp vốn)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng