Thủ tục hành chính: Xin ý kiến công trình ngầm kè, công trình chỉnh trị trong phạm vi bảo vệ luồng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xin ý kiến công trình ngầm kè, công trình chỉnh trị trong phạm vi bảo vệ luồng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071343-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ nộp đủ hồ sơ quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng