Thủ tục hành chính: Xin thu hồi, thuê đất - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Xin thu hồi, thuê đất - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-135865-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên đất-Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan khác có liên quan.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng