Thủ tục hành chính: Xin thu hồi, giao đất - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Xin thu hồi, giao đất - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-135856-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên đất-Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: : Quyết định thu hồi, giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng