Thủ tục hành chính: Xin tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Xin tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS509
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận Văn phòng Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 (mười ngày) ngày làm việc đối với dự án nhóm C , kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng