Thủ tục hành chính: Xin miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi hành chính một tỉnh) - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xin miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi hành chính một tỉnh) - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-217819-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc thông qua bưu chính
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng