Thủ tục hành chính: Xin gia hạn sử dụng đất - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Xin gia hạn sử dụng đất - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-135997-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên đất-Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng