Thủ tục hành chính: Xin cấp thị thực nhập cảnh cho khách công vụ nước ngoài - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xin cấp thị thực nhập cảnh cho khách công vụ nước ngoài - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-020186-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 06 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (03 ngày tại Sở Ngoại vụ và 03 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chức năng của Trung ương cấp thị thực cho khách nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng