Thủ tục hành chính: Xin cấp thẻ nhân viên chăm sóc và thẻ nhân viên tư vấn nạn nhân bạo lực gia đình - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xin cấp thẻ nhân viên chăm sóc và thẻ nhân viên tư vấn nạn nhân bạo lực gia đình - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS63
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp thẻ: Nhân viên chăm sóc, Thẻ nhân viên tư vấn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng