Thủ tục hành chính: Xét trợ cấp cho người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xét trợ cấp cho người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074694-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban xóa đói giảm nghèo của xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trưởng ban tự quản thôn, cán bộ chính sách, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 tuần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng