Thủ tục hành chính: Xét tặng giải thưởng chất lượng Quốc gia - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Xét tặng giải thưởng chất lượng Quốc gia - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-083703-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giải Vàng hoặc Bạc nếu đạt yêu cầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng