Thủ tục hành chính: Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS343
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tặng danh hiệu Gia đình văn hóa.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng