Thủ tục hành chính: Xét khen thưởng kháng chiến - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xét khen thưởng kháng chiến - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-073950-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ chính sách xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng