Thủ tục hành chính: Xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-082599-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính (Phòng Tài chính - hành chính sự nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Báo cáo qúy của đơn vị gởi cơ quan tài chính 25 ngày sau kết thúc qúy - Báo cáo năm của đơn vị gởi Sở Tài chính qua thời gian chỉnh lý quyết toán
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng