Thủ tục hành chính: Xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của tổ chức sử dụng đất nông nghiệp - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của tổ chức sử dụng đất nông nghiệp - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-056666-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Cách thức thực hiện: Không có quy định
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng