Thủ tục hành chính: Xét duyệt chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xét duyệt chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-068041-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Vĩnh phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng