Thủ tục hành chính: Xét công nhận danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xét công nhận danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-056902-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương Vĩnh Phúc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng