Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức viên chức cấp tỉnh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức viên chức cấp tỉnh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS413
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hoặc văn bản của Sở Nội vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng