Thủ tục hành chính: Xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức viên chức cấp huyện - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức viên chức cấp huyện - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS423
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định (hoặc văn bản trả lời nếu không đồng ý)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng