Thủ tục hành chính: Xét chọn Đề tài, dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xét chọn Đề tài, dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-015317-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tuỳ theo điều kiện hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng