Thủ tục hành chính: Xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-221747-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Du lịch - Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng