Thủ tục hành chính: Xét cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Xét cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS96
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở Xây dựng chuyên ngành như: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... và các hội nghề nghiệp: Hội Kiến trúc sư, Hội Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng