Thủ tục hành chính: Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-226642-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng