Thủ tục hành chính: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 1-2 sao cho khách sạn, làng du lịch (thẩm định lại)- Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 1-2 sao cho khách sạn, làng du lịch (thẩm định lại)- Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS223
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh.
Thời hạn giải quyết: 1 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng