Thủ tục hành chính: Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-221392-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 150 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, quyết định việc gửi văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng đến Ủy ban nhân dân tỉnh; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng cho tổ chức, cá nhân; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thỏa thuận; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm ra quyết định xếp hạng bảo tàng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng