Thủ tục hành chính: Xem xét về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp (trừ các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp) - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xem xét về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp (trừ các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp) - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-102149-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, sở quản lý chuyên ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng