Thủ tục hành chính: Xem xét điều chỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án vốn trong nước - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Xem xét điều chỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án vốn trong nước - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-116390-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng