Thủ tục hành chính: Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-086290-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ Công an cấp xã
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng