Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-246423-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào Giấy đề nghị xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng