Thủ tục hành chính: Xác nhận vào hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận vào hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-091157-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận tình trạng đât vào hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng