Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận văn bản nhận tài sản thừa kế - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận văn bản nhận tài sản thừa kế - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-213906-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức/Cá nhân có nhu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu xác nhận sau ba (03) giờ chiều thì việc xác nhận được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng thế chấp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng