Thủ tục hành chính: Xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-249745-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đơn và danh sách đề nghị giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm các giấy tờ theo quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng