Thủ tục hành chính: Xác nhận và đề nghị cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sỹ - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sỹ - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-090419-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ và có văn bản để nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng