Thủ tục hành chính: Xác nhận tờ khai đăng ký tàu cá - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận tờ khai đăng ký tàu cá - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-028265-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận tờ khai
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng