Thủ tục hành chính: Xác nhận tình trạng xe tham gia kinh doanh vận tải - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận tình trạng xe tham gia kinh doanh vận tải - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS514
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải và Pháp chế - Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua Văn thư/bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận của Sở Giao thông vận tải vào Giấy đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng