×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-030110-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đơn đã được ký xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng