Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-148848-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng